Promocje
Pierścionek z Kamieni Elastyczny Jaspis Picasso
Pierścionek z Kamieni Elastyczny Jaspis Picasso

39,20 zł

Cena regularna: 49,00 zł

Najniższa cena: 44,10 zł
szt.
Srebrny Charms Świąteczna Karuzela
Srebrny Charms Świąteczna Karuzela

52,00 zł

Cena regularna: 62,00 zł

Najniższa cena: 52,00 zł
szt.
Srebrny Charms Podróż Balonem
Srebrny Charms Podróż Balonem

54,90 zł

Cena regularna: 61,00 zł

Najniższa cena: 54,90 zł
szt.
Pierścionek z Kamieni Elastyczny Żółty Opal
Pierścionek z Kamieni Elastyczny Żółty Opal

39,20 zł

Cena regularna: 49,00 zł

Najniższa cena: 44,10 zł
szt.
Srebrny Charms Świąteczna Choinka
Srebrny Charms Świąteczna Choinka

52,00 zł

Cena regularna: 62,00 zł

Najniższa cena: 52,00 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulaminy

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystanie ze sklepu internetowego Sprzedawcy, w szczególności składania zamówień oraz nabywania Towarów z oferty Sprzedawcy w prowadzonym przez niego Sklepie internetowym, zasad realizacji zawartych Umów sprzedaży jak również prawa oraz obowiązki stron umowy i zasady składania oraz rozpatrywania reklamacji.

 

 • 1

Sprzedawca

TOMASZ TARASZEWSKI, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kaydo Biżuteria Tomasz Taraszewski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9512220235, nr REGON 367708690, ul. Małej Łąki 1/57u 02-793 Warszawaa.

— (dalej: Sprzedawca, Usługodawca)

 

Dane kontaktowe Sprzedawcy

 • Adres sklepu internetowego —    e-kaydo.pl
 • Adres korespondencyjny Sprzedawcy —    Małej Łąki 1/57u 02-793 Warszawa
 • Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy —    biuro@e-kaydo.pl
 • Adres poczty elektronicznej do reklamacji    biuro@e-kaydo.pl
 • Telefon kontaktowy Sprzedawcy —    502 343 783
 • Adres do zwrotów i reklamacji —    j.w
 • Numer rachunku bankowego —    98 1870 1045 2078 1074 5112 0001

                                                  

 

 

 • 2

Definicje

 1. Określenia użyte w Regulaminie:
  1. Dni robocze — dni od poniedziałku do piątku z pominięciem dni wolnych o pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy;
  2. Formularz kontaktu — formularz udostępniony na stronie Sklepu internetowego Sprzedawcy służący przekazywaniu do niego wiadomości przez Usługobiorców;
  3. Formularz rejestracji — Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający założenie Konta;
  4. Formularz zamówienia — Usługa elektroniczna, interaktywny formularz udostępniony na stronie Sklepu internetowego służący w szczególności składaniu zamówień na wybrane przez Kupującego Towary, określenia sposobu dostawy i płatności oraz przekazywaniu tych informacji Sprzedawcy;
  5. Kupujący — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną w świetle przepisów prawa polskiego;
  6. Usługobiorca — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usług elektronicznych.
  7. Kodeks cywilny, k.c. — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny;
  8. Kupujący będący Konsumentem, Konsument — osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22(1) k.c.;
  9. Konto — Usługa elektroniczna oznaczająca wydzielony zbiór zasobów związanych z pojedynczym Kupującym, w ramach którego zgromadzone są informacje o danym kontrahencie, zamówieniach, wyodrębniona indywidualnym loginem i hasłem, które służą Kupującego do zalogowanie się celem dostępu do tych informacji i obsługi Sklepu internetowego;
  10. Newsletter – Usługa elektroniczna umożliwiająca Usługobiorcy subskrypcję i otrzymywanie na wskazany adres e-mail informacji pochodzących od Sprzedawcy o oferowanych Towarach, Promocjach oraz innych informacji;
  11. Odbiór osobisty — sposób odbioru Towaru przez Kupującego osobiście w siedzibie lub pod adresem Sprzedawcy wskazanym w § 1 po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą;
  12. Portal ogłoszeniowy — zewnętrzny portal umożliwiający umieszczania ofert sprzedaży Towarów przez Sprzedawcę oraz nabywania ich przez Kupujących;
  13. Produkt — udostępniony przez Sprzedawcę do nabycia przez Klientów za pośrednictwem Sklepu internetowego towar, prawo majątkowe lub usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
  14. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu internetowego;
  15. Regulamin — niniejszy regulamin;
  16. Sklep internetowy — należy rozumieć przez to serwis internetowy dostępny pod adresem wskazanym w § 1 niniejszego Regulaminu należący do Sprzedawcy;
  17. Towar – rzecz ruchoma, a także woda, gaz i energia elektryczna, w przypadku w którym są oferowane do sprzedaży w określonej objętości lub ilości;
  18. Umowa sprzedaży — umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym;
  19. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną bez jednoczesnej obecności stron przez Sprzedawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy.
  20. Gratis - Produkt gratisowy dodawany do zamówienia w związku z przekroczeniem odpowiedniej kwoty zamówienia
 • 3

Postanowienia wstępne

 1. Sprzedawca prowadzi poprzez Sklep internetowy sprzedaż Towarów dostępnych w ofercie umożliwiając ich zakup na odległość Kupującym.
 2. Niniejszy Regulamin jest skierowany do Kupujących będących konsumentami, przedsiębiorców oraz innych podmiotów, którym przepisy przyznają zdolność prawną — o ile nie zastrzeżono, że dane postanowienie lub ich część jest skierowane wyłącznie do określonej grupy Kupujących.
 3. Uprawnienia i informacje dotyczące konsumenta zawarte w 8 - 10 niniejszego Regulaminu stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 • 4

Informacje o towarach

 1. Ceny zamieszczone w sklepie internetowym Sprzedawcy:
  1. Podane są w polskich złotych;
  2. zawierają podatek VAT;
  3. nie obejmują kosztów dostawy.
 2. Sprzedawca nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowywania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 3. Ceny towarów mogą na bieżąco ulegać zmianom, w szczególności w związku z przeprowadzanymi bądź odwoływanymi akcjami promocyjnymi oraz wyprzedażami. Zmiana cen nie ma wpływu na zamówienia złożone przed momentem zmiany ceny, warunków akcji promocyjnej bądź wyprzedaży.
 4. Udzielone rabaty, kupony, bony rabatowe – nie ulegają kumulacji o ile nie przewidziano tego wprost w ich warunkach. W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z uprawnienia do konsumenckiego odstąpienia od umowy co do części zamówienia, w przypadku w którym kupujący przestałby spełniać warunki promocji z której skorzystał w chwili zamawiania – kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów, które wynikałyby z umowy nieobjętej warunkami promocji.

 

 • 5

Zawarcie Umowy sprzedaży

 1. Przedmiotem Umowy sprzedaży są Towary oferowane przez Sprzedawcę poprzez prowadzony przez niego Sklep internetowy wybrane przez Kupującego.
 2. Kupujący oświadcza, że ma zdolność prawną do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, a w przypadku, gdy korzystający ze Sklepu internetowego działa w imieniu i na rzecz osoby trzeciej — oświadcza, iż dysponuje stosownym umocowaniem do dokonania tej czynności.
 3. Kupujący przesyłając Formularz zamówienia do Sprzedawcy składa ofertę nabycia wskazanych Towarów z oferty Sklepu internetowego Sprzedającego.
 4. Sprzedawca potwierdza złożenie zamówienia przez Kupującego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
 5. Sprzedawca potwierdza przyjęcie oferty Kupującego i przekazanie zamówienia do realizacji na wskazany przez Kupującego podczas składania zamówienia adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia oferty dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy stronami.
 6. Podane w Sklepie internetowym ceny Towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich.
 7. Ceny Towarów uwidocznione w Sklepie internetowym, o ile nie zaznaczono inaczej, nie obejmują kosztów dostawy, o których informacja przekazywana jest przed wyrażeniem przez Kupującego woli związania się Umową sprzedaży w trakcie wypełniania formularza zamówienia.

 

 • 6 Płatność
 1. Sprzedawca dla poszczególnych ofert umożliwia realizację płatności poprzez:
  1. Płatność przelewem na rachunek bankowy,
  2. Płatność on-line lub przy pomocy kart obsługiwane przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych (Przelewy24, PayU, DotPay i inne),
  3. Płatność przy odbiorze osobistym,
  4. Płatność za pobraniem;

Każdorazowo o dostępnej dla danego zamówienia aktualnie formie płatności Sprzedawca informuje na stronie Sklepu internetowego.

 1. Kupujący w wypadku sposobu płatności innego niż „gotówką za pobraniem” zobowiązany jest do zapłaty— w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku płatności za pobraniem — Kupujący dokonuje płatności przy odbiorze przesyłki.
 2. Brak zapłaty we wskazanym terminie uprawnia Sprzedawcę do anulowania zamówienia.
 3. Wpłata poprzez płatność przelewem powinna nastąpić na Numer rachunku bankowego Sprzedawcy, o którym mowa w § 1 Regulaminu.
 4. Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.
 5. Przedsiębiorca jako kupujący jest zobowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, w przypadku gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

 

 • 7

Dostawa Towarów

 1. W przypadku Towarów będących rzeczą ruchomą zamówione Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile strony umowy nie uzgodniły wyraźnie inaczej.
 2. Dostawa Towarów, o ile nie zaznaczono inaczej, jest odpłatna. Koszty dostawy Towarów ponosi Kupujący.
 3. Dostawa jest realizowana przy pomocy przewoźników oraz operatorów pocztowych z którymi współpracuje Sprzedawca. Kupujący na etapie składania zamówienia dokonuje wyboru spośród dostępnych metod dostawy.
 4. Sprzedawca wysyła Towary pod adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu. Kupujący zobowiązany jest do podania prawdziwych, pełnych oraz prawidłowych danych adresowych umożliwiających nadanie przesyłki oraz jej dostarczenie.
 5. Termin wysłania Towarów wynosi 3 dni, o ile na stronie Towaru nie podano inaczej.
  W przypadku zakupu w jednym zamówieniu Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy całości zamówienia jest najdłuższy podany termin. Pełny czas realizacji zamówienia obejmuje termin wysłania Towarów wskazany w zd. 1 oraz czas przesyłki zgodny z regulaminem podmiotu realizującego przewóz przesyłki.
 6. Termin, o którym mowa w ust. 5 liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Sprzedawcy, zaś w przypadkach płatność gotówką za pobraniem — od dnia następującego pod dniu zawarcia Umowy sprzedaży.
 7. W drodze negocjacji podjętych przed zawarciem Umowy sprzedaży Strony mogą postanowić inaczej niż wskazano w ust. 1-5.
 8. Koszty dostawy są wyliczane na podstawie zakresu zamówienia i podawane przed jego złożeniem Kupującemu. Ceny przesyłki zawierają VAT.
 9. Odbiór osobisty przez Klienta jak również dostawa Towarów, których dostarczenie polega na przekazaniu plików cyfrowych — jest bezpłatny.
 10. Zmiana przez Kupującego sposobu lub warunków dostawy po złożeniu zamówienia, ale przed rozpoczęciem nadania Towaru — może powodować konieczność uiszczenia dodatkowych opłat stanowiących różnice pomiędzy wybranym kosztem dostawy a dotychczas opłaconym. Różnica przewyższająca sposób wybrany względem sposobu dotychczasowego jest niezwłocznie zwracana Kupującemu.
 11. Zmiana przez Kupującego sposobu lub warunków dostawy po złożeniu zamówienia, dokonana po nadaniu przesyłki — (o ile wybrany przewoźnik lub operator pocztowy udostępnia taką opcję) może polegać na zmianie miejsca lub terminu dostawy i może wiązać się z dodatkowymi kosztami zgodnie z cennikiem przewoźnika/operatora, które obciążają Kupującego
 12. Stosownie do art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Towaru do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 13. W przypadku zwłoki w odbiorze towaru przez Klienta Sprzedawca może oddać towar na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Klienta. Może również , zgodnie z art. 551 § 2 k.c. - sprzedać rzecz na rachunek kupującego, po wyznaczeniu kupującemu dodatkowego terminu do odebrania rzeczy, chyba że wyznaczenie terminu nie jest możliwe albo że rzecz jest narażona na zepsucie, albo że z innych względów groziłaby szkoda.

 

 • 8

Brak zgodności towaru z umową — postępowanie reklamacyjne konsumentów

 1. W przypadku wystąpienia braku zgodności Towaru z umową Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy o niezgodności towaru z umową wynikające z przepisów prawa.
 2. Sprzedawca odpowiada za zgodność świadczenia (Towaru) z umową.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia jest dłuższy.
 4. Reklamacja może został złożona przez Konsumenta:
  1. w formie pisemnej na Adres korespondencyjny Sprzedawcy;
  2. w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w § 1 Regulaminu;
 5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na Adres do zwrotów w § 1 Regulaminu.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupujący niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 7. Celem ułatwienia sprawnej obsługi reklamacji rekomenduje się, aby Konsument podał w zgłoszeniu reklamacyjnym informacje umożliwiające Sprzedawcy zidentyfikowanie zamówienia:
  1. dane Kupującego, w tym adres e-mail lub adres korespondencyjny, umożliwiające komunikację z Kupującym, celem ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji,
  2. informację czy reklamacja ma być rozpatrzona na podstawie rękojmi czy gwarancji (jeśli została udzielona),
  3. dane identyfikujące zakup (datę nabycie, nr zamówienia/faktury/paragonu),
  4. dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia/wykrycia,
  5. wskazanie żądania (naprawa, wymiana, obniżenie ceny, zwrot gotówki/odstąpienie).
 8. W przypadku niezgodności towaru z umową Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, przedsiębiorca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 9. Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy gdy;
  1. przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
  2. przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z naprawy bądź wymiany;
  5. z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 10. Konsument nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy jeśli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
 11. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 12. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt.
 13. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne w skutek skorzystania przez niego z prawa obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy — niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od:
  1. w przypadku oświadczenia o obniżeniu ceny — od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny,
  2. zaś w przypadku oświadczenia o odstąpieniu od umowy – od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 14. Sprzedawane towary objęte mogą być gwarancją producenta bądź dystrybutora. Informacje o tym każdorazowo uwidocznione są w treści oferty. Kupujący uprawnienia z tytułu gwarancji powinien wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej (oświadczeniu gwarancyjnym). W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.

 

 • 9

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Sprzedawca jednocześnie wydłuża wskazany okres do 30 dni.
 2. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia objęcia towarów przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku:
  1. umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach — od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części;
  2. umowy regularnego dostarczania Towarów przez oznaczony czas — od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;
  3. w przypadku innych umów — od dnia ich zawarcia;
 3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolnej formie. W szczególności może złożyć oświadczenie:
  1. w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy,
  2. drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy wskazane w § 1 Regulaminu.

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 1. Sprzedawca potwierdza niezwłocznie otrzymanie od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w formie elektronicznej — na adres, z którego oświadczenie to otrzymał.
 2. Wraz ze skutecznym odstąpieniem od umowy:
  1. Umowę uważa się za niezawartą;
  2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru w Sklepie internetowym);
  3. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towar z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
  4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać upoważnionej przez niego osobie. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem;
  5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru;
  6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.
 3. Konsument powinien zwrócić towar w terminie, o którym mowa w art. 34 ustawy o prawach konsumenta (14 dni) — na Adres do zwrotów, o którym mowa w § 1 Regulaminu.
 4. Gdy ze względu na charakter Towaru nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Towaru, będzie się znajdować w opisie Towaru w Sklepie internetowym. Koszty te ponosi Kupujący.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1;
  14. oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
 6. Zapisy niniejszego działu stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Jeżeli kupujący w zamówieniu otrzyma produkt gratisowy, który wybrał na etapie składania zamówienia, jest zobowiązany odesłać go razem ze zwracanym towarem w innym przypadku podczas odsyłania kwoty zostanie ona pomniejszona o wartość produktu gratisowego, który kupujący wybrał.

 

 • 10

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i rozwiązywania sporów.
 2. Konsument może uzyskać nieodpłatnie pomoc w rozwiązaniu zaistniałego sporu pomiędzy nim a Sprzedawcą:
  1. u Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów,
  2. u Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
  3. w punkcie kontaktowym przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (adres korespondencyjny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl),
  4. u organizacji społecznych do których celów statutowych należy rozwiązywanie sporów konsumenckich jak również instytucji wpisanych do Rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – dostępnego na stronie http://polubowne.uokik.gov.pl  
  5. u stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  6. korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
 3. Sprzedawca wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów z konsumentami w trybie określonym w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

 • 11

Warunki umowy dla Kupujących nie będących konsumentami

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu regulują stosunki w przypadku, gdy Kupujący jest podmiot niebędący Konsumentem.
 2. Z chwilą wydania towaru przez Sprzedawcę towaru, w szczególności przewoźnikowi — przechodzą na Kupującego — korzyści oraz ciężary jak również niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie powstałe od przyjęcia go do przewozu przez przewoźnika.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za towar względem Kupującego jest wyłączona.
 4. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym Konsumentem poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego ze względu na siedzibę Sprzedawcy (właściwość umowna).
 5. Całkowita, łączna odpowiedzialność Sprzedawca w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem zostaje ograniczona do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży, jednak nie więcej niż do kwoty trzystu złotych — zarówno dla jednego jak i łącznie z tytułu wszelkich roszczeń. Odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści, szkód pośrednich a także za szkody inne niż spowodowane z winy umyślnej jest wyłączona.
 6. Strony zastrzegają, iż w wypadku Kupującego niebędącego Konsumentem, Sprzedawca ma prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 21 dni roboczych. Sprzedawca wykonuje prawo odstąpienia przez złożenie oświadczenia Kupującemu.
 7. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 6 — nie wymaga wskazywania powodu i nie rodzi żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy po stronie Kupującego.
 8. Strony zastrzegają karę umowną na wypadek braku odbioru przesyłki przez Kupującego niebędącego konsumentem w kwocie pięciuset złotych.

 

 • 12

 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Sprzedawca posługuje się adresem poczty elektronicznej wskazanym w § 1 Regulaminu.
 3. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną poprzez umożliwianie przeglądania Usługobiorcom treści prowadzonego przez siebie serwisu internetowego będącego Sklepem internetowym oraz korzystanie z jego funkcjonalności: Newsletter, Konto, Formularz Zamówienia.
 4. Korzystanie z usług wskazanych w ust. 3 jest bezpłatne i następuje poprzez użytkowanie Sklepu internetowego Sprzedawcy. Przeglądanie udostępnionych ofert Sklepu internetowego nie wymaga zakładania Konta.
 5. Celem skorzystania ze Sklepu internetowego Usługobiorca powinien posługiwać się systemem teleinformatycznym spełniającym poniższe kryteria:
  1. Urządzeniem końcowym typu komputer, laptop lub urządzenie mobilne/multimedialne (telefon typu smartfon, tablet) z dostępem do sieci Internet;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  3. przeglądarka internetowa (w szczególności Usługodawca zapewni w miarę możliwości technicznych funkcjonowanie Sklepu internetowego na przeglądarkach: Google Chrome w wersji 8 lub nowszej, Mozilla FireFox w wersji 3.0 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej, Safari, Opera w wersjach najnowszych);
  4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;
  5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi JavaScript;
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa a także dobrymi obyczajami, w szczególności z poszanowanie dóbr osób trzecich oraz przynależnych im praw własności intelektualnej, powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego oraz wykorzystywania serwisu do innych celów niż jego przeznaczenie.
 7. Zabronione jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 8. Zabronione jest korzystanie przez Usługobiorcę z oprogramowania lub urządzeń powodujących zakłócenie funkcjonowania Sklepu internetowego, umieszczanie lub rozsyłanie niezamówionej informacji handlowej.
 9. Usługobiorca zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 10. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podawania przyczyny. Oświadczenie może być złożone korespondencyjnie na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazane w § 1 Regulaminu.
 11. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przesyłając stosowne oświadczenie Usługobiorcy na wskazany adres poczty elektronicznej lub pisemnie,
  w przypadku:
  1. Naruszania w sposób rażący i obiektywny przez Usługobiorcę przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, w szczególności dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
  2. zaprzestania świadczenia drogą elektroniczną określonych funkcjonalności Sklepu internetowego;
  3. otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności;
 12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie wpływa na prawa i świadczenia nabyte przez Strony w czasie trwania umowy.
 13. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną mogą być składane pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazane w § 1 Regulaminu.
 14. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 • 13

Konto

 1. Sprzedawca umożliwia Usługobiorcom założenie Konta w prowadzonym przez siebie Sklepie internetowym.
 2. Celem założenia Konta Usługobiorcom wypełnia i przesyła drogą elektroniczną formularz rejestracyjny, wskazując dane Usługobiorcy, w szczególności obrany login oraz hasło.
 3. Umowa o świadczenie usługa Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i świadczona jest nieodpłatnie.
 4. Posiadanie Konta nie jest warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
 5. Usługobiorca w każdym czasie może bez podawania przyczyny oraz opłat wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta. Sprzedawca usuwa konto niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

 

 • 14

Newsletter

 1. Sprzedawca umożliwia Usługobiorcom korzystanie z Newsletteru w prowadzonym przez siebie Sklepie internetowym.
 2. Korzystania z usługi Newsletter możliwe jest po wypełnienie formularza zapisu w Sklepie internetowym poprzez podanie adresu e-mail lub zaznaczeniu stosownego pola checkbox przy zakładaniu Konta.
 3. Umowa zostaje zawarta wraz z kliknięciem przez Usługobiorcy linku potwierdzającego przesyłanego po wypełnieniu formularza.
 4. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i świadczona jest nieodpłatnie.
 5. Usługobiorca w każdym czasie może bez podawania przyczyny oraz opłat wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie Newsletter, w tym celu:
  1. przesyłając do Sprzedawcy w formie elektronicznej stosowne oświadczenie z adresu e-mail na który usługa Newsletter jest świadczona;
  2. przesyłając do Sprzedawcy oświadczenie drogą korespondencyjną w formie pisemnej;
  3. korzystając z linku umieszczonego w wiadomościach e-mail wysyłanych w ramach Newsletteru;
  4. w przypadku posiadania Konta w Sklepie internetowym — poprzez odznaczenie stosownej opcji;
 • 15

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest w formie pisemnej, jak również z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość pod adresem poczty elektronicznej Sprzedawcy wskazany w § 1.
 3. Dane są zbierane i przetwarzane w celu realizacji zawieranych Umów sprzedaży (w tym obsługi reklamacji, dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach fiskalnych), a za zgodą Kupującego również w celach marketingowych.
 4. Dane mogą być udostępniane w szczególności następującym grupom odbiorców:
  1. zewnętrznym partnerom obsługującym proces obsługi zamówień (kompletowania, pakowania oraz wysyłki zamówień);
  2. zgodnie z wybranym sposobem dostawy — przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu w celu realizacji umowy;
  3. zgodnie z wybranym sposobem płatności — operatorowi tych płatności;
  4. podmiotom realizującym usługi rachunkowe, księgowe, rozliczeniowe oraz wszelkiego rodzaju usługi administracyjno-biurowe i marketingowe na rzecz Sprzedawcy;
  5. podmiotom realizującym usługi na rzecz Sprzedawcy w zakresie obsługi prawnej, obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, gwarancyjnych, dochodzenia i obrony przed roszczeniami Kupujących;
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.
 6. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych umieszczone są w zakładce Polityce Prywatności/RODO.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie).
 • 16

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin stanowi integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy

sprzedaży. Umowa zawierana przez Sprzedawcę jest w języku polskim.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  1. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego;
  2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
  3. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Spory wynikające z umów zawartych w oparciu o niniejszy Regulamin poddane są jurysdykcji sądów polskich.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo modyfikacji niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, reorganizacji sposobu zawierania i realizacji umów lub sposobu działania Sprzedawcy.
 2. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zawarte przed zmianą umowy nie będące umowami o charakterze ciągłym (np. Umowa sprzedaży), w szczególności nie wpływa na prawa nabyte Kupujących ani na zawarte do tego momentu Umowy sprzedaży do których stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia tej Umowy.
 3. W wypadku zmiany Regulaminu w zakresie umów o charakterze ciągłym (np. Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną) ich zmiana wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianach Usługobiorców, który w terminie 30 dni od tego dnia nie wypowiedział takiej umowy. Wystarczające jest wysłanie wypowiedzenia w tym terminie.

 

 

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

 

 

 

 

 

Ja/my niniejszym informuję/informujemy o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data zawarcia umowy/odbioru

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta(ów)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data .............................................................

 

 

 

                                                                       [Podpis konsumenta(-ów)]

 

 

 

 

                                                                                     tylko jeżeli formularz jest

                                                                                     przesyłany w wersji papierowej

 

OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

1.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym przekazuje dane niezbędne do stworzenia zaproszenia email firmie obsługującej proces ankietowania.Wysyłka ankiet oraz proces zbierania opinii w formularzach jest obsługiwany w pełni przez firmę TrustMate SA z siedzibą Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław. TrustMate SA wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii TrustMate może ponowić wysyłkę zaproszenia.

1.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

1.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

1.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

1.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

1.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium